- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Vad är tvångstankar?


Tvångstankar kan vara tankar, ider, tvivel, impulser eller en ständigt malande oro, som känns påträngande och som återkommer hela tiden. Det går inte att nonchalera dem. Typiska tvångstankar handlar om att ta livet av ett barn eller att katastrofer kan inträffa.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Testa om du lider av tvångstankar/ocd

Vad är tvångshandlingar?

Tvångshandlingar är vissa beteenden, handlingar eller mentala ritualer, som man utför för att minska ångest eller obehagskänslor. De kallas ofta rätt och slätt för ritualer. Även om ritualerna känns som om de lindrar, eftersom de "tar bort" eller åtminstone minskar tvångstankarna, ger de bara en tillfällig lindring.
Källla: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad orsakar tvångstankar OCD?

Man trodde förr att tvångstankar OCD berodde på olika händelser som man råkat ut för. Vissa tankar har kanske känts farliga och oacceptabla. Numera finns det teorier som vuxit fram om att även biologiska faktorer spelar en väsentlig roll när det gäller tvångstankar OCD. Idag tror man mer på sambandet mellan neurologiska faktorer, miljöfaktorer och kognitiva processer. En viss ärftlighet kan också förekomma.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Är alla med OCD "handtvättare" eller kontrollerar

Svaret är nej. Tvångstankar eller tvångshandlingar yttrar sig på många olika sätt och en individ har ofta flera olika symtom. Många människor med tvångssyndrom OCD kan ha svårt för vardagliga ting. En del drabbas av trötthet, perfektionism, obeslutsamhet och svårigheter i familjen.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Om jag har några av dessa symtom och beteenden - b

Det beror på hur mycket symtomen och beteendena stör ditt tänkande och hur du resonerar eller fungerar i livet i övrigt. Om du upplever liknande symtom, kanske det är bäst att diskutera dem med en psykiatriker som har erfarenhet av tvångstankar OCD.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Kan tvångstankar OCD ses som en ångestrelaterad sj

Ja. Tvångstankar och tvångshandlingar leder till ångest, som resulterar i ett behov av att utföra olika ritualer för att lindra ångesten tillfälligt.

Se OCD - cykeln.
Källa: www.comnunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad kan vara tecken på tvångstankar?

Tvångstankar är påträngande okontrollerbara tankar som återkommer och är svåra att ignorera. Det kan röra sig om att man t ex måste räkna till 3 när man kommer in i ett rum, för att det inte ska hända någon olycka eller att man inte vågar ta i olika handtag av rädsla för smitta.
Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vad kan vara tecken på tvångshandlingar?

Tvångshandlingar kan vara att man utför olika ritualer för att inte drabbas av olycka. Ritualerna neutraliserar den oro som skapas av tvångstankarna, men lättnaden är endast tillfällig. Olika tvångshandlingar kan vara att man t ex
upprepade gånger kontrollerar att dörrar är låsta, att apparater är avstängda eller att man undviker att gå på brunnar och streck på gatan för att inget obehagligt ska inträffa.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad betyder benämningen OCD?

OCD är en förkortning av engelskans Obsessive Compulsive Disorder.
Obsession betyder upprepade, påträngande, överdrivna eller tvångsmässiga tankar, som är ångestframkallande.
Compulsion betyder tvångsmässiga rörelser eller handlingar som oftast upprepas på ett rituellt sätt.
Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Hur vanligt är tvångstankar OCD?

Man har länge trott att det är ovanligt med tvångstankar OCD. Det betyder att mellan 1 till 2 personer av 50 personer har tvångstankar OCD. Sjukdomen är lika vanlig hos män, kvinnor och barn. Ras eller social, ekonomisk bakgrund har heller ingen betydelse.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Är tvångstankar OCD bara inbillning?

Svaret är nej. Idag finns det betydligt mer information om sjukdomen. Dess speciella natur har hållit många borta från läkare. Efter det att effektiva behandlingar har utvecklats, har många människor kommit vidare med sina symtom. Utvecklingen har gått framåt och många läkare har lärt sig att diagnostisera sjukdomen på ett bättre sätt. Dock finns det tyvärr fortfarande många fördomar kring psykiska sjukdomar. Både experter och patienter vill förstås ändra på den inställningen.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Varför slutar inte personer med OCD bara med sina

Många önskar säkert att de kunde. Den vanligaste orsaken till att det inte går är ångest. Personer med OCD upplever stark ångest om de avbryter sina tvångstankar och tvångshandlingar. De vill vara säkra på att problemen tas om hand. OCD är en sjukdom om tvivel.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Är en person med tvångstankar OCD galen?

Nej. Personer som inte känner igen sitt eget beteende eller sina tankar är onormala eller psykotiska. De allra flesta med tvångstankar OCD är fullständigt medvetna om sina beteenden och vet att det inte är något normalt. Personer med tvångstankar OCD är inte galna.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Är tvångstankar OCD en psykologiskt eller biologis

OCD räknas vanligtvis som en både psykologiskt och biologiskt betingad sjukdom. Samma tvångsmässiga beteenden har även hittats hos djur som hästar, hundar och fåglar. Specifika onormaliteter som visar på OCD-symtom har hittats i hjärnan. De försvinner med behandling.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Är tvångstankar OCD något man får eller något ma

Alla människor föds med olika anlag. En del kan vara genetiskt predestinerade för OCD, men det behöver inte betyda att sjukdomen bryter ut. Ibland bryter OCD ut på grund av en traumatisk eller stressande upplevelse.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hör tvångstankar OCD och depression ihop?

Mellan 60 - 90% av de som lider av tvångstankar OCD har haft en långdragen tid med depression någon gång i sitt liv. Vissa tror på teorin att OCD orsakar depression, medan andra tror att depression orsakar OCD.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vilka tecken tyder på att man har OCD?

Det kan vara att man upprepar olika ord eller fraser i huvudet och känner att man måste detta för att inget hemskt ska hända. Man kan också känna att man "är tvungen" att utföra en viss handling, t ex att räkna till ett visst antal, att sätta på och stänga av vattenkranen ett visst antal gånger eller att kontrollera att spisen är avstängd eller att dörren är låst ett antal gånger.

Närvaron av ett eller flera symtom behöver inte betyda att man har OCD. Allt beror på hur mycket symtomen stör ditt beteende, tänkande eller ditt liv i övrigt. Om du känner att du har ett eller flera symtom ihängande kan det var värt att kontakta en kompetent psykolog eller psykiatriker.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad är den kemiska orsaken till OCD?

Forskare kan idag inte med säkerhet säga vad som orsakar OCD. De senaste rönen lutar åt att det verkar handla om en ökad aktivitet i ett område i den främre delen av hjärnan. Detta område är inblandat i hur man uppfattar rädsla och fara. Det är också involverat i förmågan att starta olika tankar och aktiviteter. OCD kan också innebära att signalsubstansen serotonin inte fungerar som den ska.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Går det att bota OCD?

Ja. Tvångssyndrom är en behandlingsbar sjukdom.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vilka är de största problemen med att behandla två

Att vi inte vet tillräckligt mycket om tvångstankar OCD och att många drabbade inte söker hjälp på grund av rädsla för medicin eller terapi.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Varför gömmer personer med tvångstankar OCD sina s

Många skäms och drar sig undan. Man vill inte bli stämplad som sjuk i huvudet på grund av alla knäppa tankar som man har. Det är inte ovanligt att man skäms för sitt beteende, samtidigt som man bär på en rädsla för att bli uppfattad som knäpp, konstig eller galen.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur ser prognosen ut för OCD som inte behandlas?

Obehandlade tvångssyndrom leder ofta till att symtomen blir fler och sjukdomen ännu värre och att tvångstankarna och tvångshandlingarna kommer att fortsätta.
Utan behandling har ungefär 10 - 20 % av de som lider av sjukdomen en spontan remission av symtomen.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur ser prognosen ut för OCD som behandlas?

Mycket bra - speciellt om du är beredd att arbeta hårt. Nyligen gjorda studier visar att upp till 80 % av de som lider av OCD kan hantera sina tvångstankar och tvångshandlingar betydligt bättre tack vare medicin eller beteendeterapi.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur behandlas tvångstankar OCD?

De två vanligaste behandlingsmetoderna mot tvångstankar OCD är kognitiv beteendeterapi och i vissa fall medicinering. Man kan också kombinera de båda.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vilka beteende kan man se hos barn och ungdomar me

Många med tvångstankar OCD klarar sig mycket bra i skolan eftersom att vara perfekt är viktigt för dem.
Men det finns också barn och ungdomar som kan få inlärningssvårigheter
på grund av sina uppmärksamhetsproblem. Hos många barn med tvångstankar OCD försvinner dessa problem om behandling sätts in i tid och den är lyckosam.
Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Vilken sorts mediciner används?

Tricykliska preparat och SSRI-mediciner. Dessa är idag de enda medicinerna som man kan använda för behandling av OCD. Det är inte ovanligt att man använder flera mediciner i behandlingen.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur mycket kan medicin hjälpa mot OCD?

Det varierar från person till person, men i snitt minskar symtomen med 40 - 95 %. Det kan ta 6-12 veckor innan medicinen börjar visa effekt. I början av medicineringen ökar förekomsten av serotonin i synapserna. Detta leder till förändringar i hjärnan som kan påverka symtomen i positiv riktning de kommande veckorna.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vilken beteendeterapi används mest för att behandl

Exponeringsträning och responsprevention är en av de tekniker som anses vara mest effektiva. Det finns också studier som visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan användas med framgång.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hjälper alkohol i lagom mängd för att lindra OCD?

Det kanske hjälper dig tillfälligt, men i det långa loppet kommer alkoholen bara att förvärra dina symtom. Det kan också vara skadligt att blanda alkohol med dina mediciner.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Kan stress orsaka OCD?

Man kan märka en avsevärd försämring av OCD-symtomen under perioder av
stress. Stress orsakar inte OCD, men en påfrestande händelse kan utlösa sjukdomen eller förvärra den.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Kan min OCD gå över om jag tränar regelbundet?

Träning gör inte att OCD försvinner generellt kan man ändå säga att symtomen och besvären lindras eftersom motion i lagom dos gör att man lättare slappnar av och på så sätt reducerar sin ångest.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad är Trichotillomania?

Det finns en del andra ovanligare sjukdomar som ibland förekommer när man har OCD tex Trichotillomania. Personen som lider av Trichotillomania drar vid upprepade tillfällen loss hårstrån på kroppen så att det leder till synlig hårförlust, Body dysmorfic disorder, skev kroppsuppfattning och att man får orealistiska negativa fantiserar om sitt utseende.
Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Måste människor med OCD läggas in på sjukhus?

Majoriteten av de människor som lider av OCD kan behandlas utan att behöva läggas in. Det kan vara aktuellt att lägga in klienter med mycket svår OCD, men det är ovanligt.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Förändras tvångstankar och tvångshandlingar med ti

Ja. Olika tvångssymtom kan gå i cykler. Man kan till och med vara symtomfri under perioder. Ibland kan de gamla symtomen ersättas av nya.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Om en far eller mor har OCD ? hur stor är risken a

I allmänhet är det ungefär 10 % av släktingar som har OCD. Mellan 5 - 10 % har en mild form av sjukdomen. Risken för att ett barn ska få OCD varierar. Det beror på om föräldrarna har fått sin sjukdom i barndomen eller som vuxen och om barnet har Tourettes eller tics-relaterade syndrom. Om båda föräldrarna har sjukdomen OCD löper barnet dubbelt så stor risk att drabbas.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Har alla med OCD besatthet och tvångstankar?

Ungefär 80 % av alla med OCD har både och.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Kan man resonera sig ur tvångstankar?

Vanligtvis inte. Att försöka resonera sig ur tankebanorna förvärrar oftast situationen.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Finns det någon teknik som hjälper för att stoppa

Ja, det finns det. Det mest effektiva sättet att förhindra en tvångshandling är att sätta stopp för ritualen. Om man gör så, kommer tvångshandlingen att förstärkas till en början, men så småningom avtar den och blir mindre ångestfylld. Det är bl a den metod man använder i beteendeterapin.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Varför är människor med OCD rädda för samvetsbetän

Vissa människor som har tvångstankar och tvångshandlingar oroar sig ofta mycket för att de säger eller gör saker som är hädiska. Rädslan och oron kan variera beroende på personens religion. En ortodox jude kan oroa sig för att inte ha utfört de religiösa ritualerna korrekt. En katolik kan oroa sig för att inte ha bekänt tillräckligt många synder. De kan vara rädda för att det finns gömda synder, som de inte har ångrat. Därför undersöker de hela tiden dagens tankar och handlingar för att kolla om de missat några synder. Andra kan vara rädda för att göra något överhuvudtaget, eftersom de är rädda för att allt ska gå fel och på så sätt reta upp sin Gud eller sina Gudar.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad är en YBOCS?

YBOCS (=Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale) är en skala, som en del specialister använder sig av för att mäta graden av OCD. Den baseras på mängden störningar och kontroll patienten har, kopplat till sitt beteende.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Var kan jag få hjälp?

Det finns många organisationer som kan hjälpa dig att ställa diagnos eller ge dig råd om vart du ska vända dig.

- Föreningar som är specialiserade på ångest.

- Sjukvården.

- Privata mottagningar.

- Psykiatriska avdelningar.

- Kriscentra.

- Socialtjänsten.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur kan familjen och vännerna vara till hjälp?

Det viktigaste man kan göra för en person som lider av OCD är att hjälpa till, så att han/hon får en diagnos ställd och en bra behandling. Det kan också vara att uppmuntra personen att fortsätta med sin behandling eller att ta sina mediciner tills symtomen börjar avta. Det kan ta flera veckor.

Det är också viktigt att familj och vänner inte går in i tvångsproblematiken, även om det kan kännas mycket jobbigt och plågsamt. Lider man av OCD kan man ibland uppleva att man vill ha försäkringar eller bekräftelser i form av ord eller handlingar från närstående personer. Det är emellertid viktigt att man som närstående inte går in i olika tvångsmässiga mönster.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

När brukar OCD debutera?

Ofta börjar OCD i tidiga tonåren, men kan även debutera tidigare eller i senare ålder.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Hur länge går man i terapi?

Det är högst individuellt. Den som går i kognitiv terapi går oftast mellan 12 - 20 sessioner i genomsnitt. Då ingår inte den första omfattande utvärderingen. Svårare OCD kan ibland ta lite längre tid. Hur länge du ska gå i terapi beslutar du tillsammans med terapeuten. Väljer man att gå i psykodynamisk terapi går man ofta under en längre tid.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad är kognitiv terapi?

En av de viktigaste uppgifterna inom den kognitiva terapin är att komma till rätta med dysfunktionella tankestrukturer. Det sker genom en kontinuerlig utforskning och bearbetning av de negativa tankemönster, som håller problemet på plats. Ett annat viktigt grundantagande för oss är att tankar, känslor och beteenden hänger ihop. Många av våra känslor föregås oftast av sekundsnabba automatiska, förbipasserande negativa tankar, som kan förstärka dysfunktionella tankeprocesser. Dessa kan mycket väl vara så snabba, att det blir svårt för oss att ens vara medvetna om dem.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad är psykodynamisk terapi?

Termerna psykodynamisk och psykoanalytisk delar uppfattningen om att den omedvetna dimensionen med dess komplexa konflikter och symboler grundläggs tidigt i barndomen och att dessa omedvetna mönster och krafter ger sig till känna i den terapeutiska relationen. Den psykodynamiska terapin inriktar sig på att hjälpa människor till insikt om sina problem genom att resonera sig fram till nya tankesätt. Ofta går man under ett par års tid i analys även om det finns kortare varianter.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Stämmer det att halsfluss kan utlösa tvångssyndrom

Ja, det kan vara så att streptokocker som orsakar halsfluss kan utlösa processer som skadar svanskärnorna i hjärnan. Det kan leda till att tvångssyndrom blir följden.
Källa. www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Finns det några speciella drag eller egenskaper so

Det finns vissa gemensamma drag hos många som drabbas men det är långt ifrån alla som har dessa. Ofta är personen pedantisk, reserverad, har hög moral och känner ett överdrivet ansvar på många områden. Många har blivit mobbade i skolan. Kanske är de lite mer sköra än många andra barn.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Vad är exponeringsträning?

Det innebär att du utsätter dig för det som du tycker är svårt eller som du har undvikit att göra. Efter det att du regelbundet utsatt dig för sådant du är rädd för lär du dig att hantera situationerna och lägger märke till att ångesten minskar. Denna delen av den kognitiva terapin kräver därför att du deltar aktivt för att åstadkomma de personliga förändringar du önskar. Den här metoden används mest för att bearbeta tvångstankar och ångest.
För att exponeringsträningen ska bli så effektiv som möjligt, är det viktigt att den kombineras med responsprevention (E/RP). I denna terapi utsätts klienten för de skrämmande sakerna eller idéerna - antingen direkt eller i tanken. Samtidigt måste han/hon avhålla sig från att göra ritualen.

Finns det alternativa preparat i hälsokosthandeln som har effekt på tvångssyndrom?

Nej, än finns det inte några sådana preparat som har dokumenterad effekt i hälsokosten.
Källa: www.comunicera.se
Tillbaka till frågorna

Här kan du diskutera och ställa frågor om tvångstankar och OCD