- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Paranoid personlighetsstörning

A. En genomgående misstänksamhet och brist på tillit inför andra personer varför deras motiv genomgående uppfattas som illasinnade. Störningen visade sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder, och tar sig minst fyra följande uttryck:
(1) misstänker på lösa grunder att andra utnyttjar, skadar eller bedrar honom eller henne
(2) är uppfylld av oberättigade tvivel på vänners och arbetskamraters lojalitet eller pålitlighet
(3) ger inte gärna andra förtroenden pga en obefogad rädsla för att informationen skall komma att användas mot honom eller henne i onda syften
(4) tolkar in kränkning eller hot i oskyldiga yttranden eller händelser
(5) ältar ständigt gamla oförätter, dvs kan inte förlåta någon som förolämpat, sårat eller på annat sätt beter sig kränkande mot honom eller henne
(6) upplever angrepp mot sin egen person eller sitt anseende som inte är uppenbara för omgivningen och är snabb att reagera med ilska eller att gå till motangrepp
(7) har utan rimlig grund återkommande misstankar om att partnern är otrogen
B. Störningen visar sig inte enbart i samband med schizofreni, förstämningssyndrom och psykotiska drag eller någon annan psykossjukdom och beror inte heller på direkta fysiologiska effekter av någon somatisk sjukdom/skada.
Obs: Störningen visar sig inte enbart i samband med schizofreni, förstämningssyndrom med psykotiska drag eller någon annan psykossjukdom och beror inte heller på direkta fysiologiska effekter av någon somatisk sjukdom.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Antisocial personlighetsstörning

A. Ett genomgående mönster av bristande respekt för och kränkningar av andras rättigheter som varat sedan 15-års åldern. Mönstret tar sig minst tre av följande uttryck:
(1) är oförmögen att anpassa sig till rådande normer för lagligt beteende vilket visar sig i upprepade brottsliga handlingar
(2) har ett bedrägligt beteende, vilket visar sig i upprepade lögner, bruk av falska namnuppgifter eller försök att lura andra för nöjes eller personlig vinnings skull
(3) är impulsiv eller oförmögen att planera
(4) är irritabel och aggressiv, vilket visar sig i upprepade slagsmål eller misshandel
(5) nonchalerar obekymrat såväl egen som andras säkerhet
(6) är ständigt ansvarslös, vilket visar sig i en oförmåga att etablera ordnade arbetsförhållanden eller att uppfylla ekonomiska åtaganden.
(7) visar brist på ångerkänslor, vilket visar sig i likgiltighet eller bortförklaringar efter att ha sårat, svikit eller bestulit någon
B. Personen är minst 18 år.
C. Det finns belägg för uppförandestörning (se sid 49) med debut före 15 års ålder.
D. Det antisociala beteendet uppvisas inte enbart i samband med schizofreni eller manisk episod.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Borderline personlighetsstörning

Ett genomgående mönster av påtaglig impulsivitet samt instabilitet med avseende på mellanmänskliga relationer, självbild och affekter, Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem av följande uttryck:
(1) gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller fantiserade separationer. Obs: Sådant suicidalt eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5) räknas inte här.
(2) uppvisar ett mönster av instabila och intensiva mellanmänskliga relationer som kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nervärdering.
(3) uppvisar identitetsstörning, dvs varaktig och påtaglig instabilitet i självbild och identitetskänsla
(4) visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för personen själv (tex slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning). Obs: Sådant suicidalt eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5) räknas inte in här.
(5) uppvisar upprepat suicidalt beteende, suicidala gester eller suicidhot eller självstympande handlingar.
(6) är affektivt instabil, vilket beror på en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av sinnesstämningen (tex intensiv episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar i några timmar och endast sällan längre än några få dagar)
(7) känner en kronisk tomhetskänsla
(8) uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller har svårt att kontrollera aggressiva impulser (tex ofta återkommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål)
(9) har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissasocitiva symtom

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Histrionisk personlighetsstörning

Ett genomgående mönster av överdriven känslighet och strävan efter uppmärksamhet. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem följande uttryck:
(1) känner sig illa till mods i situationer där han eller hon inte är i centrum
(2) samspelet med andra präglas ofta av ett inadekvat sexuellt förföriskt eller provocerande beteende
(3) visar snabbt skiftande och ytliga uttryck för känslor
(4) använder sig genomgående av sitt yttre för att dra uppmärksamheten till sig
(5) är överdrivet impressionistisk och detaljfattig i sitt språk
(6) ter sig dramatiserande, teatralisk och överdrivet känslomässig
(7) är lättpåverkad av andra eller av omständigheterna
(8) uppfattar relationer som mer intima än vad som verkligen är fallet

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Narcissistisk personlighetsstörning

Ett genomgående mönster av grandiositet (i fantasin eller i beteendet), behov av att bli beundrad och brist på empati. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem av följande uttryck:
(1) har en grandios känsla av att vara en betydande person (tex överdriver talanger och framgångar, förväntar sig att bli behandlad som höjd över mängden utan att genom sina gärningar har gjort sig förtjänt av det)
(2) är upptagen av fantasier om obegränsad framgång, makt, glansfullhet, skönhet eller fulländad kärlek
(3) tror sig vara en speciell och unik person som bör söka sig till, eller bara kan bli förstådd av, andra personer (eller institutioner) som är speciella eller har hög status
(4) kräver ett övermått av beundran
(5) har en känsla av särskilt berättigande, dvs har orimliga förväntningar på särbehandling eller på att andra automatiskt ska svara upp mot hans eller hennes förväntningar
(6) utnyttjar andra, dvs drar fördel av andra för att uppnå sina egna mål
(7) saknar empati: är obenägen att uppmärksamma eller identifiera sig med andras känslor och behov
(8) är ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för andras avund
(9) är arrogant och högdragen i sitt beteende eller i sina attityder

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Osjälvständig personlighetsstörning

Ett genomgående och påtagligt starkt behov av att bli omhändertagen, vilket leder till ett undergivet och klängigt beteende samt rädsla för separation. störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem av följande uttryck:
(1) har svårt att fatta vardagliga beslut utan ett övermått av goda råd och uppmuntran från andra.
(2) har behov av att andra ansvarar för de flesta viktiga områden i hans eller hennes tillvaro
(3) har svårt att visa sig oenig med andra av rädsla för att mista deras stöd eller gillande. Obs: Inkludera inte fall av välgrundad rädsla för vedergällning.
(4) har svårt att starta projekt eller göra saker på egen hand (vilket beror på bristande tilltro till det egna omdömet eller förmågan snarare än på bristande motivation eller energi)
(5) går till ytterligheter när det gäller att få stöd och uppmuntran från andra, såsom att frivilligt åta sig att utföra sådant som är obehagligt
(6) känner sig obekväm eller hjälplös på egen hand på grund av överdriven rädsla för att inte kunna ta vara på sig själv
(7) söker genast etablera en ny relation som skall ge omsorg och stöd när ett nära förhållande tar slut
(8) är orimligt upptagen av rädsla för att bli övergiven och behöva ta hand om sig själv

Källa: www.comunicerea.se

Tillbaka till frågorna

Personlighetsstörning UNS

Denna kategori används vid personlighetsstörningar som inte uppfyller kriterierna för någon av de specifika personlighetsstörningarna. Ett exempel kan vara när drag från fler än en personlighetsstörning finns med i bilden, utan att kriterierna för någon specifik störning är uppfyllda ("blandad personlighet"), och där dessa drag sammantaget orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i ett eller flera viktiga områden av tillvaron (t e x i arbete eller socialt).
Personlighetsstörning UNS kan också användas när en specifik personlighetsstörning bedöms föreligga som inte tas upp i den här förteckningen. Exempel på sådana är depressiv personlighetsstörning och passiv -aggressiv personlighetsstörning (föreslagna forskningskriterier finns i den amerikanska DSM-IV-TR Manual sid 759-818).

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Tvångsmässig personlighetsstörning

En genomgående upptagenhet av ordning, perfektionism samt mental och mellanmänsklig kontroll på bekostnad av flexibilitet, öppenhet och effektivitet. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fyra av följande uttryck:
(1) är upptagen av detaljer, regler, listor, ordning, organisation eller scheman i sådan grad att själva meningen med aktiviteten går förlorad.
(2) uppvisar en perfektionism som stör förmågan att genomgöra uppgifter (är t e x oförmögen att avsluta ett projekt eftersom egna överdrivet strikta krav inte är uppfyllda)
(3) är överdrivet engagerad i arbete och produktivitet på bekostnad av fritidsaktiviteter och sociala aktiviteter (vilket inte förklaras av uppenbart ekonomiskt nödtvång)
(4) är överdrivet samvetsgrann, nogräknad och oflexibel i sina moraliska värderingar (vilket inte förklaras av kulturell eller religiös tillhörighet)
(5) är oförmögen att göra sig av med utslitna eller värdelösa saker som inte ens har något sentimentalt värde
(6) är ovillig at delegera uppgifter eller samarbeta med andra såvida de inte fullt ut underordnar sig hans eller hennes sätt att utföra arbetet
(7) är snål både mot sig själv och andra, ser pengar som något som bör sparas inför framtida katastrofsituationer
(8) är stelbent och envis

Källa: www.comuniceera.se

Tillbaka till frågorna

Schizotyp personlighetsstörning

A. Ett genomgående mönster av sociala och mellanmänskliga funktionsstörningar som utmärks av excentriskt beteende, kognitiva eller perceptuella förvrängningar samt av akuta obehagskänslor vid nära kontakter och begränsad förmåga till nära relationer. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fem av följande uttryck:
(1) har hänsyftningsidéer (dock inte av vanföreställningskaraktär)
(2) har underliga föreställningar eller magiskt tänkande som påverkar beteendet och som inte stämmer med gällande uppfattningar och normer i personens sociokulturella omgivning (är t ex vidskeplig, tror på klärvoajans, telepati eller ett "sjätte sinne"; hos barn och ungdomar bisarra fantasier eller fixa idéer)
(3) har ovanliga perceptuella upplevelser, inkluderat kroppsillusioner
(4) talar och tänker besynnerligt (t ex vagt, omständigt, metaforiskt, sirligt eller stereotypt)
(5) är misstänksam eller har paranoida tankar
(6) uttrycker inadekvata eller begränsade affekter
(7) ter sig udda, excentriskt eller besynnerligt i uppträdande eller yttre framtoning
(8) saknar nära vänner eller andra personliga kontakter utöver den närmaste familjekretsen
(9) känner stark social ångest som inte avtar vid närmare bekantskap och som är kopplad till paranoid rädsla snarare än till negativ självbild
B. Störningen visar sig inte enbart i samband med schizofreni, förstämningssymtom med psykotiska drag, någon annan psykossjukdom eller en genomgripande utvecklingsstörning.
Obs: Om kriterierna är uppfyllda före debuten av en schizofren sjukdom"premorbid" till diagnosen, tex "Schizotyp personlighetsstörning (premorbid".)

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Schizoid personlighetsstörning

A. Ett genomgående mönster av tillbakadragenhet från sociala situationer och ett begränsat register av känslouttryck i kontakten med andra. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fyra av följande uttryck:
(1) varken önskar eller uppskattar nära relationer, inte ens inom den egna familjen
(2) väljer nästan alltid ensamaktiviteter
(3) har föga, om ens något, intresse av sexuell gemenskap
(4) finner sällan något nöje av tillvaron
(5) saknar nära vänner eller andra personliga kontakter utöver den närmsta familjekretsen
(6) verkar vara likgiltig för såväl beröm som kritik
(7) uppvisar emotionell kyla, tillbakadragenhet eller flacka affekter
B. Störningen visar sig inte enbart i samband med schizofreni, förstämningssyndrom med psykotiska drag, någon annan psykossjukdom eller en genomgripande utvecklingsstörning och beror inte heller på direkta fysiologiska effekter av någon somatisk sjukdom/skada.
Obs: Om kriterierna är uppfyllda före debuten av en schizofren sjukdom läggs "premorbid\" till diagnosen, t ex "Schizoid personlighetsstörning (premorbid) ".

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Fobisk personlighetsstörning

Ett genomgående mönster av social hämning, känslor av otillräcklighet och överkänslighet för negativa omdömen. Störningen visar sig i ett flertal olika situationer och sammanhang från tidig vuxenålder och tar sig minst fyra av följande uttryck:
(1) undviker yrkesaktiviteter där sociala kontakter är av betydelse p g a rädsla för kritik, ogillande eller avvisande
(2) är ovillig att närma sig andra utan att vara säker på att bli omtyckt
(3) är återhållsam i intima förhållanden p g a rädsla för att känna sig skamsen eller förlöjligad
(4) är upptagen av rädsla för att bli kritiserad eller avvisad i sociala situationer
(5) är hämmad i nya sociala situationer p g a känslor av otillräcklighet
(6) betraktar sig själv som socialt oduglig, oattraktiv eller underlägsen andra
(7) är påtagligt ovillig att ta personliga risker eller att ge sig in i nya aktiviteter eftersom det skulle kunna leda till genanta situationer.

Källa: www.comunicera.se

Tillbaka till frågorna

Olika personlighetstsörningar

Det finns tio olika personlighetsstörningar som är delade i tre olika grupper.

Den första gruppen beskriver udda eller excentriska störningar: paranoid personlighetsstörning, schizoid personlighetsstörning, och schizotyp personlighetsstörning.

Den andra gruppen beskriver dramatiska, emotionella, eller oberäkneliga störningar: antisocial personlighetsstörning, borderline personlighetsstörning, histrionisk personlighetsstörning, och narcissistisk personlighetsstörning.

Den sista gruppen beskriver räddhågade störningar: fobisk personlighetsstörning, osjälvständig personlighetsstörning, och tvångsmässig personlighetsstörning.

Allmänna diagnostiska kriterier för personlighetss

DSM-IV, den diagnostiska och statistiska handboken om psykiska störningar(American Psychiatric Association) definierar en personlighetsstörning som:
A. Ett varaktigt mönster av upplevelser och beteenden som påtagligt avviker från vad som allmänt sett förväntas i personens sociokulturella miljö. Mönstret kommer till uttryck inom minst två av följande områden:
kognitioner (dvs. sättet att uppfatta och tolka sig själv, andra personer och inträffade händelser)affektivitet (dvs. komplexiteten, intensiteten, labiliteten och orimligheten i det känslomässiga gensvaret)mellanmänskligt samspel impulskontroll
B. Det varaktiga mönstret är oflexibelt och framträder i många olika situationer och sammanhang
C. Det varaktiga mönstret leder till kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.
D. Mönstret är stabilt och varaktigt och kan spåras tillbaka åtminstone till adolescensen eller tidig vuxenålder.
E. Det varaktiga mönstret kan inte bättre förklaras som ett uttryck för eller en följd av någon annan psykisk störning.
F. Det varaktiga mönstret beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t ex skalltrauma).
Att definiera alla karaktäristika för personlighetsstörningar är omfattande. För att få ett mycket gott intryck om alla faktorerna och de möjliga typerna av personlighetsstörningar