- Var 5:te minut laddar någon hem Jonas Gådes Servicemanual till ett bättre liv. 120.000 har redan läst den, ladda hem den du också eller ge bort den i present gratis! Call us

Adhd

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk störning som utmärks av bristande uppmärksamhet och hyper- eller hypoaktivitet. Det finns tre sorters ADHD: en som innebär att man har koncentrationssvårigheter och tenderar att vara inobservant på sin omgivning, en som innebär att man är hyperaktiv och impulsiv, och en som innebär att man har både de tidigare nämnda sorternas svårigheter. Många med ADHD har problem med vissa sinnesintryck, precis som personer medAspergers syndrom.Namnet kommer ifrån DSM-IV, den diagnostiska manual som vanligtvis används för psykiska sjukdomar, och kallas i den svenska översättningen för "Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet". Ett närliggande men ej identiskt begrepp, som dock endast används i Norden, främst i Sverige, är DAMP.

Uppförandestörning

Uppförandestörning (Conduct disorder, CD), inom barn- och ungdomspsykiatrin en diagnos som man kan ge till en patient som uppvisar ett upprepat beteendemönster av att kränka andra personers rättigheter, eller att överträda sociala normer. Möjliga symtom är utåtriktat aggressivt beteende, mobbing, fysisk aggression, grymt beteende mot människor och djur, destruktivitet, lögn, skolkning, vandalism och stöld.
Efter 18 års ålder kan en uppförandestörning utvecklas till en antisocial personlighetsstörning.
De diagnostiska kriterier för uppförandestörning, kod 312.8, listas i DSM-IV-TR så som följer.

A. Ett upprepat och varaktigt mönster av beteenden som innefattar kränkning av andras grundläggande rättigheter eller för åldern grundläggande sociala normer och regler. Störningen tar sig uttryck i minst tre av följande kriterier under en tolvmånadersperiod med minst ett kriterium uppfyllt under de senaste sex månaderna.

Aggressivt beteende mot människor och djur
1. Hotar, trakasserar eller förödmjukar ofta andra
2. Påbörjar ofta slagsmål
3. Har använt något vapen som kan orsaka allvarlig fysisk skada på andra (till exempel slagträ, tegelsten, trasig flaska, kniv, pistol)
4. Har visat fysisk grymhet mot någon människa
5. Har visat fysisk grymhet mot något djur
6. Stöld under direkt konfrontation med offret (till exempel väskryckning, rån med eller utan fysiskt våld eller vapenhot)
7. Har tvingat någon till sexuellt umgänge

Skadegörelse
8. Har stuckit något i brand i avsikt att orsaka allvarlig skada
9. Har avsiktligt förstört andras egendom (på annat sätt än genom brand)

Bedrägligt beteende eller stöld
10. Har brutit sig in i någon annans bostad, lokal, eller bil
11. Ljuger ofta i syfte att uppnå fördelar eller undvika skyldigheter mot andra
12. Har tillskansat sig värden utan direkt konfrontation med offret (till exempel snatteri, förfalskning)

Allvarliga norm- och regelbrott
13. Är ofta ute på nätterna (med början före 13 års ålder) trots föräldrarnas förbud
14. Har rymt från föräldrahemmet eller fosterhemmet och stannat borta över natten minst två gånger (eller en gång om det rörde sig om en längre tid)
15. Skolkar ofta från skolan (med början före 13 års ålder)

B. Beteendestörningen orsakar kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i arbete eller studier.

C. Om personen är 18 år eller äldre får kriterierna för antisocial personlighetsstörning inte vara uppfyllda.

Tourette syndrom

En kombination av multipla motoriska och åtminstone något vokalt tics under lång tid med debut för 18 års ålder. Det är vanligt att det förekommer samtdiga problem med impulsivitet ,tvång och överaktiviet/aggresivitet med raseriutbrott och sexuell gränslöshet verbalt och faktisk.

Tics

Kroniska ofrivillga rörelser eller ljud som barnet avger Det skall ha förevarit i minst sex månader.

Trotssyndrom

Trotssyndrom (ODD Oppositional Defiant Disorder "oppositionell beteendestörning") är en diagnos inom barn- och ungdomspsykiatrin som kännetecknas av att barnet aggressivt utagerande, trotsigt, tappar humöret, bråkar, skyller på andra, vill hämnas osv.
Diagnoskriterier enligt DSM-IV för Trotssyndrom, ODD

Ett mönster av negativistiskt, fientligt och trotsigt beteende som varat i minst sex månader och tagit sig i uttryck i minst fyra av följande:

Tappar ofta besinningenGrälar ofta med vuxnaTrotsar ofta aktivt eller vägrar underordna sig vuxnas krav eller reglerFörargar ofta andra med avsiktSkyller ofta på andra för egna misstag eller dåligt uppförandeÄr ofta lättretad och stingsligÄr ofta arg och förbittradÄr ofta hämndlysten eller elak

Tecken på psykopati hos barn

·Tidiga indikatorer för psykopati
·En ovanligt lång period av sängvätning i barndomen
·Grymhet mot djur tidigt i barndomen
·Pyromani och annan vandalism, som är allvarligare än vanliga pojkstreck
Lögner "för skojs skull" för att driva med andra
·Skolskolk då barnet anser att hans egna nöjen är viktigare än skolan
·Stölder eftersom användning av andras ägodelar anses vara en självklar rätt
Aggressivitet mot omgivningen som "ska lyda"
·Förakt mot auktoriteter som psykopaten inte anser sig behöva lyda

Det är ovanligt att psykotiska tillstånd, såsom schizofreni, kombineras med psykopati. Den brist på insikt som existerar vid de olika psykotiska tillstånden finns inte hos diagnostiserade psykopater. Dock kan en psykopats 'offer' i sina krisreaktioner uppvisa tecken på psykotiskt tillstånd, vilket vilseleder omgivningen och medverkar till offrets isolering. De vanföreställningar som förknippas med psykos är i dessa fall ett tecken på en destruktiv psykopats inverkan på andras självkänsla och autonomi.

Notera att ovanstående drag skall vara genomgående för att visa en tydlig riktning.